ഫോറിന്‍സുഖമറിഞ്ഞവന്‍

സാമൂഹ്യാവബോധം കുട്ടികളില്‍ വളര്‍ത്താന്‍ കത്തോലിക്കാവിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന നഗ്നസത്യം ഈ പഠനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു. വില്ലേജ് സ്‌കൂളില്‍ പഠിച്ച് റാങ്കുനേടി. ദരിദ്രകോടികളില്‍നിന്നു പിരിക്കുന്ന പണം ഗവണ്‍മെന്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പായികിട്ടി. ആ ഷിപ്പില്‍ മറുകരകടന്ന് വികസിതരാജ്യത്ത് സ്ഥിരതാമസം. ഫോറിന്‍സുഖമറിഞ്ഞവന്‍ ഗ്രാമവികസനത്തെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി.

 

Categories: Humor Quotes