അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം III

തിരുത്തുന്നവനും തിരുത്തപ്പെടുന്നവനും ഒരു പോലെ പാപികളാണ്. ആര്‍ക്കെങ്കിലും ക്രൈസ്തവകൂട്ടായ്മയില്‍ പൂര്‍ണ്ണത പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം തിരുത്തുക അസാദ്ധ്യമാണ്.

 

Categories: Quote of the day