അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം II

ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത പാപിയായ മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നതാണ്. പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജീവിതത്തെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിലാണ്. ഈ ക്രോഡീകരണപ്രക്രിയയില്‍ പരസ്പരം തിരുത്തുവാനുള്ള കടമയുണ്ട്.

 

Categories: Quote of the day