രഹസ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം XI

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനശേഷം ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല രണ്ടായി കീറിപ്പോയതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ പുരോഹിതന്‍ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന തിരശ്ശീല കീറുകയും ദൈവത്തെ സ്‌നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവായി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം മനുഷ്യന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

Categories: Quote of the day