അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം I

ക്രൈസ്തവവീക്ഷണത്തില്‍ പൂര്‍ണ്ണതയുള്ള ആരും ഇല്ല. എല്ലാവരും പാപത്തിന്റെ അടിമകളാണ് (റോമര്‍ 3: 9). ക്രിസ്തു ഈ പാപിയായ മനുഷ്യനെ തന്റെ ജീവാര്‍പ്പണബലികൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് അവതരിച്ചത് എന്നാണ് ക്രൈസ്തവവിശ്വാസം.

 

Categories: Quote of the day