പള്ളിയും പട്ടക്കാരും XV

എന്തിനുവേണ്ടി ഈ സേവനശ്രേണി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതിന് ഇന്ന് ആ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ സാധിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോകുന്നു. പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും വിശ്വാസം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഉപകരിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇടര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിത്തീര്‍ന്നു. ഇതിന് എന്താണ് കാരണം?

 

Categories: Quote of the day