പള്ളിയും പട്ടക്കാരും XIV

മനോഹരമായ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ കല്ലിന്മേല്‍ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ നശിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന് കലാസൗഭഗമുള്ള ആലയങ്ങള്‍ തന്റെ വചന പ്രചരണത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

Categories: Quote of the day