പള്ളിയും പട്ടക്കാരും XIII

ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ പല വന്കിട പള്ളികള്ക്കും ഈ വിന വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന് സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ദേവാലയം ഇന്ന് ഒരു പ്രാര്ത്ഥനാ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയില്ല ജനങ്ങളെ ആകര്ഷിക്കുന്നത്. അമൂല്യങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികളുടെ മ്യൂസിയം എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമാണ്.

Categories: Quote of the day