അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം XVII

ഇന്ന് സഭാധികാരവും സഭാസ്ഥാപനങ്ങളും അനുസ്യൂതം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ആയിരിക്കണം, സഭാനവീകരണത്തിന്റെ പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം.

 

Categories: Quote of the day