പള്ളിയും പട്ടക്കാരും XII

അതിന്റെ പ്രൗഡിയും അലങ്കാരങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ഉപരിപ്ലവ വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവ ആണെങ്കിലും, അത് മനുഷ്യനെ സംസ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനും വികാരങ്ങള്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിനും ഇന്ന് ഉതകുന്നില്ല. അതിന് ഉതകാത്തിടത്തോളം കാലം പള്ളി എന്ന സൗധത്തിന് ക്രൈസ്തവമായ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല.

Categories: Quote of the day