അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം XIV

ക്രൈസ്തവമൂല്യങ്ങളുടെ ശുദ്ധവായു പ്രസരിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്ന് തിന്മയുടെ വിഷവായു വമിക്കുകയാണ്. ഈ തകരാറുകണ്ട് മനം ഊന്നി പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ സഭാനവീകരണം അസാദ്ധ്യമാണ്.

 

Categories: Quote of the day